Årsberetning for 2022

Årsberetningen følger kalenderåret – på samme måte som regnskap og budsjett.

Annestua i ettermiddagslys. Vindusrestaurering pågår. Videre arbeider er under vurdering.
Foto: Svein Norheim

Styret i Idd og Enningdalen Historielag ble valgt på årsmøte 24.02.2022 og har bestått av:

Leder Svein Norheim valgt for 1 år
Nestleder Rolf Arild Engebretsen valgt for 2 år
Sekretær Torbjørn Østby valgt for 2 år
Kasserer Jarle Heed gjenstår 1 år
Styremedlem Tore Collett-Moen gjenstår 1 år
Styremedlem Kai Hov gjenstår 1 år
Styremedlem Steinar Løberg gjenstår 1 år

Varamedlem Toril Bøe valgt for 1 år
Varamedlem Astrid Synnøve Lie valgt for 1 år

Revisor Knut B. Bakke valgt for 1 år
Vararevisor Jens Bakke Valgt for 1 år

Valgkomite Hege Vold Jensen gjenstår 1 år
Tor Hafsrød gjenstår 2 år

Styrets arbeid.

Styret har hatt 8 styremøter i 2022 (13. januar, 02. februar,31. mars, 21. april, 20. juni, 12. august, 13. oktober og 01. desember). Årsmøtet ble holdt på Idd bygdehus 24. februar. Det har vært behandlet 71 saksnummer.

Et utvalg saker som er behandlet:

• Økonomien
• Hjemmesida
• Årsmøtet 2022
• Innkjøp av malerier
• Innkjøp av bilhenger
• Kjøregodtgjørelse
• Fagerholt Monumenthuggeri
• Byggearbeider
• Ida – utsalgspris
• Julegildet

Styrearbeid under en pandemi

For første gang siden 2019 har historielaget kunnet gjennomføre et tilnærmet normalt år i aktiviteter. Pandemien har satt sine spor på mange områder. Årsmøtet 2022 ble holdt på Idd bygdehus av smittevernhensyn.

Det hadde samlet seg mye lopper i de to pandemi-åra, og det ble derfor arrangert et eget loppemarked lørdag 30. april 2022. Det ble svært vellykket og mange lopper fikk nye eiere.

Sensommerstevnet 2022 ble også gjennomført – til manges glede. Tidligere utstillere på tunet hadde ventet lenge på å komme til Gamle Prestebakke igjen. Torbjørn Østby tok på seg ansvaret som «stevnegeneral». Det ble en vellykket helg 27. – 28. august. Utstillerne fylte opp plassen. Det var arbeidet i lang tid med å organisere loppemarkedet. Telt ble reist, lopper sortert. Kjøkkenet hadde forberedt helgen i flere dager og rømmegrøt, vaffelrøre, pølser og kaffe og kaker var klargjort. Prestebakke Jernbanestasjon var ryddet og vasket, og det ble solgt vafler, kaker, kaffe og mineralvann. Lørdagen opprant med godt vær og folk strømmet til og lopper og mat fikk «ben å gå på». Søndagen var været mer betinget, men etter en stille første time strømmet det på med folk. Og igjen gikk salgene strykende! Alt i alt en vellykket helg.

Julegildet ble dette året gjennomført etter gammel «oppskrift». Det var tydelig at mange hadde savnet denne samlingen. 65 medlemmer med følge deltok. Bjørn Andersen holdt et flott kåseri «O jul med din glede. En julemosaikk». Bjørn er en virtuos med ord – et fantastisk kåseri med de lange perspektiver og gode og rørende nærbilder. Tusen takk, Bjørn!

God julemat – ribbe, medisterpølse og medisterkake, surkål og gulrøtter – og tyttebær. Riskrem til dessert. Kaffe og hjemmebakte kaker. Hva mer kan man ønske seg?

Jo – det tradisjonelle loddsalget og nisse som delte ut gevinstene – og de var mange! Vi blir som barn igjen!

Kvelden godt krydret med julemusikk fra ‘husorkesteret’ – Astrid, Ulf og Bjørn. Og allsang ble det også.
Tusen takk til husets kjøkken som i dages vis har forberedt en flott kveld med nydelig mat. Tusen, tusen takk!!

Styret har nedsatt to komiteer som skal arbeide med utviklingen av Gamle Prestebakke:

 1. Annestua – videre restaureringsarbeid: Rolf Arild Engebretsen, Steinar Løberg, Tore Collett-Moen, Svein Norheim
 2. Gamle Prestebakke – utvikling av tunet og bruken av nabotomta til Annestua. Som grunnlag skal det undersøkes hvordan tunet har vært i tidligere tider.: Rolf Arild Engebretsen, Steinar Løberg, Tore Collett-Moen, Kai Hov, leder

Antikvarisk arbeid.

Historielaget klagde i november 2021 på Halden kommunes og Viken fylkeskommunes rivningstillatelse av den eneste gjenstående brakkene etter Arbeidstjenesten på Ystehede. De historiske forholdene var ikke undersøkt. Halden kommune tok raskt kontakt om saken, og det har vært en god prosess så langt selv om det ennå (desember 2022) ikke er kommet til noen avgjørelse.

Det har vært mye presseoppslag om saken – også innslag på NRK. Vi har kontakt med Narviksenteret og Jødisk Museum i Oslo om saken.

Gaver og kjøp til samlinger

Det kommer av og til gaver til samlingene til Idd og Enningdalen Historielag. Som eksempel kan nevnes et flott flyfotografi over stasjonsområdet på Prestebakke.

Historielaget fikk tilbud om å kjøpe inn fem malerier utført av generalmajor /festningskommandant Wilhelm Sørensen (maleriene er usignerte). Sørensen var født i Fredrikshald i 1839 og døde København i 1922. Begravet på Os. Tidligere leder av Fredrikshalds Sangforening og Foreningen Haldens Minder.
Var brigadesjef i 1905 og sto bak minnetavla i Indre festning der Georg Stangs navn står som en av festningens byggmestre. Dette ble en betent politisk sak i samtida og stor strid i Foreningen Haldens Minder. Festningskommandant fra juni 1906-1907. Ble ansett som en habil maler. 12 malerier havnet i Larvik med hans adjutant. Bremer Moe anskaffet disse i sin tid. Det skal totalt ha vært 12 malerier hvorav pr. i dag syv er kommet til rette, men vi har kjøpt fem malerier.
Kjøpet ble finansiert av egne midler og en gave fra Mansbachs stiftelse.

Annet

Det har vært arbeidet med å finne ut eierskapet til tomta etter Alfheim ungdomslokale. Arbeidet er ikke avsluttet og blir fulgt opp videre.

Medlemmer

Ved årsskiftet var vi 209 enkeltmedlemmer og 145 par, totalt 499 medlemmer (innrapportert tall: 354 (par telles som ett medlem!) hvorav 97 (39 enkeltpersoner og 29 par) ikke hadde betalt kontingenten pr. desember 2022.

De siste åra har det vært en gjennomgang av medlemskapet, noe som medførte en viss nedgang i antall medlemmer grunnet manglende innbetaling av kontingent. Vi har ikke helt sluttført denne prosessen, men vi nærmer oss.

Arrangementer

For første gang siden 2019 er det blitt gjennomført et fullverdig arrangementsprogram. Følgende program ble planlagt:

Første halvår 2022:

 • Torsdag 24. februar: Årsmøtet 2022: Idd bygdegård. Med foredrag om «Historien om AT-brakka på Ystehede – rives eller bevares?». Kl. 1800.
 • Torsdag 17. mars Foredragskveld på Gamle Prestebakke. Lars Ole Klavestad: «Kirken i landskapet».
  3. Lørdag 26. mars: Årsmøte Østfold Historielag på Gamle Prestebakke
 • Lørdag 30. april: Loppemarked; Gamle Prestebakke. Kl. 11-17.
 • Søndag 8. mai: Vandring på GALÄRVÄGEN; I samarbeid med Økomuseum Grenseland. Frammøte kl. 11 på Kärleksudden ved Cirkle K innkjøringa til Strömstad.
 • Torsdag 12. mai: Vandring: Fra Søndre Enningdalen kirke via Kirkebøen – Grøva – Signebøen tilbake til kapellet. Frammøte ved kirken kl. 1800.
 • Lørdag 14. mai: Seminar: «Flykten till Sverige»; Gribsrød gård: Et samarbeid med Økomuseum Grenseland og Kulturlandskapet (Fjällbacka).

Andre halvår 2022:

 • Torsdag 14. juli: Vandring: Berby – frammøte på P-plass kl. 1800.
 • Lørdag-søndag 27. – 28. august: Sensommerstevnet: Gamle Prestebakke: Begge dager kl. 11 – 17.
  10. Fredag 9. september: Monolittbruddet – i stenhoggernes fotspor; i samarbeid med Økomuseum Grenseland. Frammøte ved P-plass kl. 1800.
 • Torsdag 22. september: Vandring: Hallerød – historien om gården og industrien ved fossen. Vi krysser over til svensk side og returnerer over dammen / Bergstien tilbake til fossen.
 • Torsdag 20. oktober Foredragskveld: Gamle Prestebakke: 100 år siden Fridtjof Nansen fikk fredsprisen. Kl. 1800.
 • Fredag 9. desember: Julegildet: Idd bygdegård. Kl. 1800.

Programposten med foredragskveld om Fridtjof Nansen ble avlyst!

Dugnadene

På torsdager er Huskomiteen i sving der det foregår vedlikehold av historielagets flotte bygninger og anlegg. Historielaget eier og forvalter 12 bygninger (inkludert den fredete Prestebakke jernbanestasjon med tre bygninger og hageanlegg), stell av hageanlegg til Gamle Prestebakke og Annestua med nabotomt. 8-12 personer møter jevnlig på dugnadene.

Ryddegruppa møtes hver onsdag i arbeid med rydding av kulturminner og vandringsleder med tilhørende merking og produksjon og oppsetting av informasjonsskilt. Historielaget har ansvar for ca. 100 km med vandringsleder – Karl XIIs vei, sørøstre del av Bergstien og deler av Olavsleden. 8-12 personer møter opp på dugnadene.

Andre komiteer, som Slektsgranskerkomiteen og Kulturminneregistreringa, kom i gang med samlinger i løpet av høsten 2022. Slektsgranskerne er avhengig av å være innendørs og bruker biblioteket på Gamle Prestebakke.

Redaksjonsarbeidet med årboka Ida pågår jevnlig gjennom hele året.

Fotogruppa og prosjekt dokumentasjon av skoleplansjer har ikke vært aktive i beretningsåret.

Økonomi

Det har vært sentralt for styret å få oversikt over samlet aktivitet i laget, og å få en økonomisk samlet styring av aktiviteten. Dette har bakgrunn i at aktiviteten er høy og engasjementet innebærer ikke ubetydelig økonomiske forpliktelser. Aktivitetene har vokst over år. Foreningens økonomi er generelt tilfredsstillende, men er også sårbar for ulike ytre påvirkninger som f.eks. en pandemi. Nå er det stor bekymring rundt den generelt skyhøye strømprisen og kraftig prisstigning generelt. Sensommerstevnet er derfor svært viktig for økonomien, og bortfall av dette arrangementet blir merkbart.

Innføring av budsjett for historielagets alle aktiviteter gjør at vi har mye større kontroll. Styret får en god innsikt i økonomien noe som er bra. Det er styret som til sist, er ansvarlig for driften.

Budsjett for de ulike gruppene fører til god budsjettdisiplin og det husholderes med varsomhet. Det gis rapporter til gruppene gjennom året slik at disse har kontroll med forbruket.

I 2021 vedtok styret å ta i bruk StyreWeb – en digital løsning på flere plan (budsjett, regnskap, medlemsregister, hjemmeside, medlemsutsendelser og kontingenter, digitalt arkiv, styremøter/dagsorden og protokoller m.m.). Vi tar i bruk etter hvert det vi ser er tjenlig for oss. Historielaget benytter seg av regnskap- og budsjett og medlemsregister med kontingentutsendelser.

Regnskap for 2022

Det er gjennomført en restaurering av tre vinduer i Annestua. Her har vi fått en god økonomisk støtte fra Viken fylkeskommune.

Dugnadene har foregått innenfor de budsjettrammene som ble gitt ved årets start. Stor honnør til gruppene for denne lojaliteten.

Utviklingen av strømutgiftene er en stor utfordring for det frivillige kulturvernet. Uten statens økonomiske støtte hadde dette kunnet sette historielagets økonomi i fare

Ryddegruppa og redaksjonskomiteen for Ida er blant de som har en inntjening til historielaget. Salget av Ida medfører en inntekt på ca. 75 000 kroner.

Ryddegruppa utfører oppdrag for Økomuseum Grenseland etter faste satser (dugnadssatser) og yter kjøregodtgjørelse.

Historielaget hadde i 2022 inntekter på kr 933 953,52 og utgifter på kr 871 817,67. Det gir et overskudd på kr 62 135,85. Balansen viser for 2022 eiendeler på kr 2 220 706, 19, en gjeldspost på kr 34 851,00. Egenkapitalen er da kr 2 185 855,19.

Konklusjonen må da bli – et godt år for historielaget. Takk til alle komiteer og arbeidsgrupper for god budsjettdisiplin!

Salg av publikasjoner

Årboka Ida ble trykt i 850 eksemplarer og salget har vært rimelig bra.


Idd og Enningdalen Historielag har inngått en prøveordning med salg av publikasjoner gjennom Økomuseum Grenselands nettbutikk. Det blir markedsført via Facebook og ga gir en viss uttelling på salg av eldre årganger av Ida. For øvrig kan man også gå inn på historielagets hjemmeside og finne publikasjoner: www.idd.no

Arbeidsgruppene

Følgende grupper rapporterer til styret:

Arkivkomiteen
Digitale løsninger
Huskomiteen.
Årboka Ida
Ryddegruppa.
Bibliotekskomiteen
Kulturminnekomiteen
Slektsgranskerkomiteen
Stasjonskomiteen
Turkomiteen
Fotogruppa

Prosjekter

Plansjegruppa
Historiske haldenbilder
Nasjonale vandreruter – «Hallevägen»; samarbeid med TFL og Økomuseum Grenseland
Historiske vandring-/lærings-spill etter initiativ fra Østfold Historielag; samarbeid med Økomuseum Grenseland og Halden kommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *