Vedtekter

Vedtekter for Idd og Enningdalen Historielag

Vedtatt på årsmøte 28. februar 2008, endret på årsmøtene 25. februar 2016 og 23. februar 2017 og 22.februar 2018.

§ 1. Navn og formål

Lagets navn er Idd og Enningdalen Historielag. Det ble stiftet 4. november 1981. Laget har sete i Halden kommune. Lagets formål er å fremme den historiske interessen blant bygdas befolkning.

§ 2. Virksomheten

Laget vil søke å nå dette målet ved blant annet å
– arrangere møter, vandringer og kurs
– samle opplysninger om tradisjon, skikker og folkeliv, målføre og folkeminner
– arbeide med registrering, bevaring og fredning av kulturminner i bygda
– forvalte og utvikle lagets eiendommer, Gamle Prestebakke, gnr. 235, bnr. 5 og bnr. 82 i Halden kommune.

§ 3. Medlemskap

Alle som støtter lagets formål, kan bli medlemmer når de betaler den kontingenten som årsmøtet fastsetter. Utmelding bør skje skriftlig.

§ 4. Tilslutning

Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og kan være tilsluttet andre organisasjoner som er i tråd med lagets virksomhet.

§ 5. Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalaviser eller ved direkte innkalling til medlemmene minst 14 dager før møtet. Årsmøtet ledes av den valgte møteleder og skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av referent og 2 medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll
3. Årsberetning
4. Regnskap med revisjonsberetning
5. Valg:

a. styremedlemmer
– leder for 1 år
– nestleder for 2 år
– Kasserer for 2 år
– sekretær for 2 år
– leder for huskomiteen for 2 år
– to styremedlemmer velges for 2 år

b. varamedlemmer til styret
– 1. varamedlem for 1 år
– 2. varamedlem for 1 år

c. revisorer
– 2 revisorer for 2 år, slik at en revisor er på valg hvert år

d. valgkomite
– 1 medlem for 3 år til valgkomiteen som består av 3 medlemmer. Den med lengst funksjonstid leder komiteen og er på valg.

e. møteleder for neste årsmøte
– møteleder
– stedfortreder for møteleder 

Ved valgene av tillitsvalgte med 2 års funksjonstid, bør en søke at halvpartene er på valg annen hvert år.

6. Godtgjøring til tillitsvalgte
7. Fastsetting av kontingent
8. Arbeidsplan
9. Andre saker fremmet av styret eller medlemmer
Medlemmer som ønsker å fremme en sak for årsmøtet, må forelegge den for styret innen 15. januar.
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig eller når minst 20 medlemmer krever det. Et slikt ekstraordinært årsmøte må varsles på samme måte som et ordinært årsmøte, og det må framgå av innkallingen hva møtet skal behandle og fatte vedtak om.

§ 6. Styret

Styret har 7 medlemmer. Det er 2 varamedlemmer. Leder innkaller til styremøte og sender ut sakliste på forhånd. Styret kan ta beslutninger når minst 5 medlemmer er til stede, og et gyldig vedtak krever at minst 4 styremedlemmer stemmer for. Styret har signaturrett i fellesskap. Styret bør sørge for en god intern ansvars- og arbeidsdeling. På styremøtene føres referat som skal godkjennes på neste møte. Styrereferat skal også sendes til varamedlemmene.

§ 7. Komiteer

a. Huskomiteen forvalter lagets faste eiendom, Gamle Prestebakke gnr.235, bnr. 5 og 82. Den skal sørge for drift, vedlikehold og utvikling av bygninger og utearealer.

Lederen for denne komiteen velges av årsmøtet og er også styremedlem. De øvrige komitemedlemmene oppnevnes av styret. Styret kan i tillegg nedsette de komiteer det finner nødvendig for å få utført ønskelig arbeid og tiltak.
Ingen komité kan inngå avtaler som forplikter laget uten styrets godkjenning.

§ 8. Valgkomiteen

Den skal foreslå:
 – kandidater til valgene på årsmøtet (sak nr. 5)
De foreslåtte personene må være forespurt av valgkomiteen.
– godtgjørelse til tillitsvalgte (sak nr. 6)

§ 9. Andelsbrev

Laget kan utstede andelsbrev pålydende et bestemt beløp til medlemmer og andre interesserte. Andelen gir eierposisjon i den faste eiendommen i laget, men ingen andre rettigheter. Styret kan innløse en del eller alle andelene til pålydende når det måtte ønske det. Eierne kan ikke kreve andelene innløst.
Ved avhending av lagets faste eiendom eller oppløsning av laget skal andelene innløses til pålydende dersom det er økonomisk grunnlag for det. Hvis ikke, skal andelseierne få en lik dividende utbetalt.
Andelseierne kan når som helst slette andelen og gi pålydende til laget.
Laget skal til enhver tid føre en liste over andelseierne. Overføring av andeler skal meddeles laget.

§10. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter. Forslag til endringer skal behandles av styret og sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen til møtet. Endringer av vedtektene krever at minst 2/3 av de møtende medlemmene på årsmøtet stemmer for.

§11. Oppløsning av laget

Idd og Enningdalen Historielag kan oppløses dersom 2 påfølgende ordinære årsmøter vedtar det med 2/3 flertall av de møtende medlemmene. Det siste årsmøtet vedtar med alminnelig flertall hva som skal skje med lagets aktiva som fast eiendom, rettigheter, løsøre, samlinger, arkiv og likvide midler.
Andelsinnskudd skal tilbakebetales i henhold til § 9.