Årsberetning for 2020

Idd og Enningdalen Historielags årsberetning for 2020

Styret i Idd og Enningdalen Historielag ble valgt på årsmøte 21.02.2020 og har bestått av:

 • Leder Svein Norheim valgt for 1 år
 • Nestleder Rolf Arild Engebretsen valgt for 2 år
 • Sekretær Torbjørn Østby valgt for 2 år
 • Kasserer John Solberg gjenstår,1 år
 • Styremedlem Tore Collet Moen valgt for 2 år
 • Styremedlem Kai Hov gjenstår, 1 år
 • Styremedlem Steinar Løberg gjenstår, 1 år
 • Varamedlem Jarle Heed fungerer som overlapper for kasserer, valgt for 1 år
 • Varamedlem Astrid Lie valgt for 1 år

Revisor

 • Loyd Hansen Valgt for, 1 år
 • Knut B. Bakke Valgt for, 1 år

Valgkomite

 • Jens Bakke Gjenstår, 1 år
 • Steinar Løberg Gjenstår, 2 år
 • Hege Vold Jensen Valgt for, 3 år

Ved årsskiftet var vi 502 enkeltmedlemmer. Det fordeler seg på 147 par og 208 enkeltmedlemmer – en nedgang på 24 medlemmer.

A: Styrets arbeid.

Styret har hatt 8 styremøter i perioden. Årsmøtet ble holdt på Gamle Prestebakke 21. februar 2020. Det har vært behandlet 80 saker.

Styrearbeid under en pandemi. Styret tok anbefalingene om smittevern innover seg allerede på styremøte 24.03.2020, slik at neste møte skulle gjennomføres som nett-møte. Dette ble ikke gjennomført. Aktiviteten ble sterkt redusert, først med kort horisont, og senere med lengre horisont. Pandemien har preget foreningens arbeid fra mars og ut året. Det er særlig arbeid mot medlemmer som har blitt hemmet av myndighetenes restriksjoner. Arbeidsgruppene har vært flinke til å tilpasse seg reguleringene og likevel fått utført mye av det planlagte arbeide. Det vises til egne rapporter. Det er utarbeidet en egen instruks for håndtering av Covid 19 i historielagets virksomhet.

På styremøtet 3. mars ble det vedtatt et aktivt årsprogram – bl.a. i samarbeid med Foreningen Økomuseum Grenseland. Men allerede i dagene før regjeringsbeslutningen 12. mars varslet historielagets styre at alle arrangement fram til 23. juni ble avlyst pga. pandemien. Vi rakk kun å gjennomføre ett av programpostene – filmkveld med Tex Strandberg 5. mars!

Vi mottok alarmerende meldinger fra Monolittbruddet der folk trengte seg sammen inne i «Monolitten» – selv med regjeringens klare råd om å holde avstand: minst én meter! Dette førte til at styret vedtok full stengning av «Monolitten», og dette har styret holdt på til tross for mange oppfordringer til å åpne opp igjen.

Konfirmasjon og ett bryllup som var bestilt på Gamle Prestebakke, ble avlyst. Styret anbefalte også at historielagets arbeidsgrupper avlyste sine samlinger – som Huskomiteens dugnader, Ryddegruppas feltarbeid med kulturminner og Slektsforskergruppas samlinger. Virksomheten på Gamle Prestebakke ble rett og slett stengt ned!

I høst ble det åpnet for søknader vedrørende erstatning av bortfall av inntekter som skyldes Korona-pandemien. Vår søknad ble godkjent, der hovedsaken var avlysningen av sensommerstevnet.

Tre planlagte aktiviteter fra styret og turgruppen har blitt gjennomført:

 • 30.07 Kulturvandring «Lystgårder på Idd». Det var 131 deltakere under ledelse av Jens Bakke som trollbinder tilhørerne med sine kunnskaper.
 • 30.08 Turvandring på Bakke og Liholt. 53 deltakere deltok ledet av Knut Bakke som hadde stor lokalkunnskap, og som han villig delte med seg.
 • 27.09 Vandring: Natur og kultur i Berbys spennende landskap. 42 natur- og historie interesserte møtte opp. Fortellere var Arnfred Antonsen (natur), Ulf Vidar Larsen (historie) og Svein Norheim.
 • Representanter fra styret og ryddegruppa var med på åpning av Kornsjø Kultursti 15.09.2020.

Foreningens aktivitetsprogram for øvrig ble avlyst i takt med forlengelse av pandemi-regler og -utvikling.

Dugnadene

I midten av mai beslutte vi å starte opp igjen dugnadsarbeidene. Hver onsdag foregår det kontinuerlig rydding av vandringsleder med tilhørende merking og produksjon og oppsetting av informasjonsskilt på kulturminner.

På torsdager foregår det vedlikehold av historielagets flotte bygninger og anlegg.

Behandlede saker 2020.

Styret har behandlet 80 saker i perioden.

Økonomi; Det har vært sentralt for styret å få oversikt over samlet aktivitet i laget og få en økonomisk samlet styring av aktiviteten. Dette har bakgrunn i at aktiviteten er høy og engasjementet innebærer ikke ubetydelig økonomisk forpliktelse. Aktivitetene har vokst over år. Foreningen har betydelige økonomiske ressurser, men det medfører behov for styring og oversikt.

Budsjetter; Styret har brukt to styremøter til å legge grunnlag for etablering av budsjettrutiner. I tillegg har styret fått rapporter over utvikling av økonomien til hvert styremøte.

Økonomi og regnskap for 2020

Noen få uker etter vårt årsmøte i februar 2020, førte «koronautbruddet» til at det meste av historielagets ordinære virksomhet ble trappet ned. Det varte resten av året og preger regnskapet. Noe vedlikeholdsarbeid på Gamle Prestebakke er gjennomført, stier er ryddet og merket og byggingen av hoggeskuret i Monolittbruddet er gjennomført av dugnadsgjengen.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å kjøpe nabotomta til Annestua. Det ble gjennomført med tilskudd fra Berg Sparebank på kr 50.000 og fra Sparebankstiftelsen i Halden på kr 75.000. Kjøpesummen var kr 180.000 og det påløp omkostninger på kr 41.985, til sammen kr 221.985. Kostnaden for historielaget blir kr 96.985. Den frivillige gaven til lag var kr 9.597.

Prosjektet i Monolittbruddet er nærmest sluttført, veien fra Sveen og ned til Iddefjorden er utvidet, gruset, brua restaurert og bom er montert. Veien skal ikke åpnes for allmenn ferdsel – kun for gående. Hoggeskuret er bygget på dugnad. Totale kostnader i 2020 er kr 127.504. Det er mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB kr 50.000, fra Berg sparebank kr 75.000 og fra Sparebankstiftelsen i Halden kr 75.000, til sammen kr 200.000.

Selv om aktiviteten i laget har vært minimal, er kostnadene nesten er de sammen som ved normal drift, som strøm, forsikring, kommunale avgifter, leie av stasjonen, regnskapsføring, data og kopiering osv. En del vedlikehold og reparasjoner på hus og maskiner må også gjennomføres. Vår årbok er trykt i 850 eksemplarer og salget har vært bra. Vi har mottatt 70% (kr 78 900,-) i kompensasjon (Korona-midler) for at vi ikke kunne arrangere sensommerstevnet.

Det er fortsatt en viss treghet med innbetaling av medlemskontingenten. Det betyr ikke mye for lagets likviditet, men mye ekstraarbeid ved flere ganger å kontrollere medlemslistene. Ved årsskiftet er det fortsatt ett 20 talls restanser.

Ett driftsoverskudd på over kr 60.000 i et ”korona-år” er tilfredsstillende og vår soliditet er fortsatt god med, men flere ”uår” vil fort tære på reservene. Vi ser fram mot en normal drift med mange og gode tilbud til våre medlemmer. John Solberg, kasserer

Rapportering fra arbeidsgruppene.

Følgende grupper rapporterer til styret:

 • Ryddegruppa.
 • Huskomiteen.
 • Årboka Ida
 • Kulturminnekomiteen
 • Monolittbruddet.

Kompressorhus på Skriverøa; Ryddegruppa v/Ulf Vidar Larsen har tatt initiativ overfor Halden kommune om istandsetting av kompressorhuset på Skriverøa. Tanken er å at vi her kan ha et informasjonssted for stenindustrivirksomheten. Det er presentert et kostnadsoverslag og søkt Halden kommune om midler fra inntektene fra stenbruddet. Vi har ikke fått svar. Ryddegruppa har også bygget en flott brygge for båtfolket på Skriverøa. Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for disse prosjektene, men er utførende.

Prestebakke jernbanestasjon; Foreningens engasjement har blitt diskutert i forbindelse med fornyelse av leieavtalen. Styret ønsket en utvidet leieavtale. Ny leieavtale på 5 år (tidligere 3 år). Bane Nor har gjennomført en undersøkelse av vedlikeholdsbehov for stasjonsbygningen. Likeledes har det blitt gjennomført en hagehistorisk vurdering av hagen knyttet til stasjonen. Det er ønskelig med engasjement i historielaget for en historisk hage knyttet til stasjonen. Hagen og bygningene er fredet.

Regnskapsføring og Styreweb; Styret har diskutert organisering av regnskapsføringen. Det er enighet om å satse på historielagenes «Styreweb» som verktøy for å føre våre regnskaper og budsjetter.

Kjøregodtgjørelse; Styret har diskutert om det skal gis kjøregodtgjørelse til de som deltar i jobb-oppgaver for foreningen utenfor Prestebakke. Dette har vært et ømtålig emne som ikke er avsluttet.

Grunnleggende definering av historielagets virksomhet; Diskusjon om biblioteksfunksjon og samlings-strategi for museumsfunksjonen. Temaene er ikke ferdigdiskutert.

Medlemsaktiviteter; Aktivitetsprogrammet for 2020 ble diskutert og revidert flere ganger på grunn av pandemien. Det er også laget et program for 2021 med de tilpasninger til Korana-pandemien som er kjent p.t. Det er også arbeidet med mulig kurs for medlemmene, men det er stilt i bero til mulighetene for gjennomføring er mer sannsynlig.

Salg av publikasjoner; Idd og Enningdalen Historielag har inngått en prøveordning med salg av publikasjoner gjennom Økomuseum Grenselands nettbutikk. Det ble markedsført via Facebook og ga umiddelbart uttelling på salg av eldre årganger av Ida. Nettbutikken inneholder pr. i dag publikasjoner fra Idd og Enningdalen Historielag, Fortidsminneforeningen og Økomuseum Grenseland: https://okomuseum-grenseland.org/nettbutikk.html#!/sort/manual Idd og Enningdalen Historielag har vært representert på Østfold Historielags årsmøte og på en samling arrangert av Østfold Historielag.

B: Rapporter fra komiteer og prosjekter

Arkivkomiteen
Fotogruppa
Huskomiteen
Jernbanestasjonskomiteen
Kulturminneregistreringskomiteen
Monolittbruddet
Nettredaksjonen
Plansjegruppa
Ryddegruppa
Slektgranskerkomiteen
Turkomiteen
Årboka Ida

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *