Monolittbruddet i 2018

Til årsberetningen for Idd og Enningdalen Historielag for 2018 

Etter åpningen av monumentet den 9. 9. 2017 ble det sendt søknad til Halden kommune om å etablere flytebrygge for småbåter i stedet for fast brygge fordi vi trodde fast brygge ikke ville tåle isforholdene i fjorden. Søknaden ble innvilget og midlertidig brukstillatelse utferdiget. Når tiltaket er endelig avsluttet rapporteres dette til kommunen for utferdigelse av sluttattest.

Ved årsskiftet 2017/18 gjensto flere oppgaver. Noen av de opprinnelig prosjekterte og noen ny som kom opp i arbeidets gang. Det ble derfor utarbeidet en revidert prosjektplan for 2018 med følgende tiltak:

  • Rydding av området rundt monumentet
  • Stien fra veien og ned i Monolittbruddet bedres for sikrere adkomst
  • Det etableres flytebrygge for større båter ut fra den etablerte landforbindelse
  • Det etableres permanent strømforbindelse
  • Stikkrenna i svingen på veien ned til Monolittbruddet utbedres i samarbeid med grunneier
  • Det etablere publikumsfasiliteter på flaten nord for Monolittbruddet når dette er ryddet av grunneier
  • Det etableres småbåtbrygge på nordsiden av flaten nord for Monolittbruddet
  • Krana restaureres
  • Det etableres tilfredsstillende avtale med Skjærgårdstjenestene for tømming av utedo
  • Det etableres ordens- og vedlikeholdsrutiner

I overkant av kr 100 000 var overført fra tildelingene i 2017. For gjennomføring av de nye tiltakene ble det i januar sendt søknader om ytterligere bistand til Sparebankstiftelsen DNB, Sparenbank1stiftelsen Halden, Berg sparebank og fornyet søknad til Riksantikvaren. Det kom positivt svar fra Sparebank1stiftelsen Halden som tildelte prosjektet nye kr 200 000. Også Berg Sparebank tildelte prosjektet kr 100 000 og Riksantikvaren bekreftet sitt tilsagn om en bevilgning på i alt kr 100 000.

I møte den 10.1.18 vedtok styret den reviderte prosjektplanen under forutsetning av at finansieringkom på plass.

I mai ble området rundt monumentet ryddet ved at to store steinhauger på hver side ble flyttet lenger inn i bruddet. I slutten av mai ble også permanent strøm etablert. Prosjektgruppen kom til i mai at stien fra veien og ned i Monolittbruddet var tilstrekkelig sikker. Denne vurderingen var også basert på at publikum i det alt vesentlige benyttet veien med den nye forbindelsen for adkomst til Monolittbruddet.

I slutten av juni ble betongflytebryggen levert og moret på sin plass ut for landforbindelsen. Småbåtbryggen ble montert av Jahn Øivind Harboe og prosjektleder og slept fra Halden til Monolittbruddet for plassering og moring. Harboe med hjelp av mannskap på «Tista» sørget for midlertidig landgang.

I november ble stikkrenna i svingen på veien ned i Monolittbruddet utbedret av grunneier Glenn Bergstrøm for prosjektets kostnad. Han strammet også opp muren på utsiden av veien på oversiden og nedsiden av denne stikkrenna. Han rensket også grøften på innsiden av steinsatt mur langs veien far den nyoppdagede brønn og ca. 20 m nedover i et forsøk på å lede bort vann for at veien muligens kan tørke bedre opp på dette strekket. Det ble ikke tid til å fullføre veiprosjektet med noe opp kulting og påføring av et subbus topplag på de 20 meter ved brønnen og i svingen og bakken nedenfor. Med gjenstående midler fullføres dette våren 2019.

Det lot seg heller ikke gjøre å organisere arbeidet med en landstigningsbrygge for småbåtbrygga med permanent landgang. Dette vil bli utført for resterende midler våren/forsommeren 2019. Dette gjelder også restaureringen av krana.

Det er organisert en ordensmannsfunksjon, men de øvrige organisatoriske forhold gjenstår.

For sluttføring av de gjenstående tiltak fattet prosjektgruppa vedtak om å søke Gaveforsterkningsordningen under Kulturdepartementet om en bevilgning på kr 75 000,-. Like før jul ble disse midler tildelt og overført. De gjenstående oppgaver kan derfor fullføres og det er hensikten å sette av gjenstående midler til et vedlikeholdsfond som disponeres av IEH.

Da det fortsatt gjenstår noen oppgaver er prosjektgruppen fortsatt i funksjon selv om sluttrapport for arbeidet ble sendt styret i IEH og bidragsyterne 15. 9 18. Sluttrapporten blir supplert når den kommunale sluttattest foreligger.

Arne Omholt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *