Årsberetning 2011

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING 2011

Styret i Idd og Enningdalen  Historielag har i 2011 bestått av:

Jens Bakke, leder
Jarle Heed, sekretær
John Solberg, kasserer og nestleder
Steinar Løberg, styremedlem og leder for Huskomiteen
Jorunn Summers, styremedlem og leder for Arrangementskomiteen
John Ljøner Andersen, styremedlem og studieleder
Ulf Vidar Larsen, styremedlem

Hans Stegerød og Reidun Nilsen har vært vara-representanter til styret.
Styret har hatt 9 styremøter i 2011.

Laget er med i Østfold Historielag og har vært representert ved årsmøte og tillitsmannsmøte. Jarle Heed er styremedlem i Østfold Historielag, og Jens Bakke er med i Wiwar-redaksjonen. Laget er med i Landslaget for lokalhistorie, Foreningen Økomuseum Grenseland, Idd Bygdeutvikling og Foreningen Elgåfossen Naturpark. Laget er også registrert i Frivilligregisteret, og har 70 støttespillere gjennom ”Grasrotandelen” ved Norsk Tipping.

KOMITEER OG UTVALG

Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for alle praktiske forberedelser til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Jorun Summers som leder, Ellen Ricardi, Ingebjørg Lindahl, Roy Andersen, Dagrun Bråtene, Inger Lise og Arne Signebøen og Inger Lise Solberg Eriksen. Sammen med gode hjelpere, bl.a. Gerd Kvaale, Ragnild Løberg og Anne S. Jensen, har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementer gjennom 2011.

Bibliotekskomiteen har bestått av Jens Bakke, Steinar Løberg, Astrid Lie, Jarle Heed, Eivind Nygaard, Ellen Ricardi, Bjørg Hagen, Unni Nøding, Hans Kristian Mjølerød, Arnfred Antonsen og Rolf Arild Engebretsen. Komiteen har hatt ansvar for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke og har arrangert bl.a. strikkekafé, brettspillkveld for barn, samlerkveld og antikvariatskveld – med bra frammøte!

ÅRETS AKTIVITETER, FOREDRAG, VANDRINGER M.M.

 • 20. januar. Medlemsmøte på Risum ungdomsskole. John Ljøner Andersen kåserte om H. B. Liholts anneksjon av land i 1911 ved Isfjorden på Svalbard.
 • 17. februar. Årsmøte på Gamle Prestebakke.
 • 7. april Antikvariats kveld på Gamle Prestebakke
 • 10. april. Vårvandring i Bøklevene i samarbeid med Tistedalen Friluftslag
 • 28. april. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Lillian Nyborg fortalte om gamle faner.
 • 29. mai. Utflukt til Skee. Torsten Torstensson fortalte om Skee kirke. Hembygdsföreningen sto for servering og omvisning ved Dårskilds högar.
 • 23. juni. St. Hans-fest på Gamle Prestebakke, musikk ved Trekkspillkameratene.
 • 21. juli. Sommerlig kulturvandring langs Elgåfossen.
 • 27. og 28. august Sensommerstevne på Gamle Prestebakke. Utstillinger, salgsboder, sang og musikk. Draktparade, opptredener ved bl.a. barneskolen.
 • 22. september. Medlemsmøte i Fredrik 3.s hall på festningen. Kjeld Magnussen kåserte om Fredriksten festning – monumental arkitektur i ett militært landskap.
 • 2. oktober. Høstvandring på Kornsjø.
 • 20. oktober. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Mona Beate Buckholm Vattekar kåserte om Østfolds kirkeruiner fra middelalderen.
 • 17. november. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Andreas Ebeltoft fra Fylkeskonservatoren og Halden Håndverkerforening gav gode råd for gamle hus.
 • 19. november. Boklansering og feiring av Bendik Riis´ hundreårsdag, på Gamle Prestebakke.
 • 9. desember. Førjulsgilde på Gamle Prestebakke. Ingjerd Bøe Jensen kåserte om Gamlehjemmet på Bø.
 • 14. desember. Barfotjentenes Jul i Teateret. Samarbeid med Haldens Minder og Berg, Rokke og Asak Historielag.

ÅRBOKA

Årets utgave av ”Ida – Kulturbygd i grenseland” var nr. 11 i rekken, med et opplag på 1200 eksemplarer. Boklansering på Gamle Prestebakke 19. november, med tradisjonell ertesuppe på menyen. I redaksjonen for jubileumsboka var Tor Hafsrød (redaktør), Bjørn H. Jensen (utforming og produksjon), Egil Minge, Anne Britt Bjørk, Ingrid Solheim, Jens Bakke og John Solberg (som har koordinert redaksjonskomiteen).

GAVER OG BIDRAG

Historielaget har mange støttespillere som bidrar med gaver og ikke minst dugnadshjelp, en stor takk rettes til alle som har deltatt på lagets dugnader og arrangementer!
Studietiltak Studieforbundet for kultur og tradisjon har innvilget økomisk støtte til kurset “Signebøengårdene i Enningdalen”, et kurs som etter planen vil bli fullført april 2012.

Vi takker for alle gaver historielaget har mottatt i løpet av 2011!

ØKONOMI

Driftsoverskuddet med renter ble omkring kr 200.000 for regnskapsåret 2011. Det er ikke tatt hensyn til verken krav eller fordringer ved overgangen til 2012. Lagerbeholdingen av årbøker og drikkekrus er ikke verdsatt.

Nettoinntekten av årboksalget er omkring kr 100.000. I tillegg nyttes årboka som gaver og sparer således laget for en del utgifter. Medlemskontingenten er stabil. Mat- og loddsalg bidrar godt. I tillegg får vi tilskudd fra Halden kommune til bibliotekdriften, grasrotandel og inntekter av utleie.

I året 2011 er det brukt lite midler til vedlikehold av hus og tun. Det er ikke gravd mer vann- og avløpsledninger og heller ikke kjøpt mye utstyr. For vedlikehold og oppgraderingen bør det budsjetteres med minst kr 100.000 årlig. Vi kan derfor ikke forvente et så stort årlig overskudd framover.

I 2011 har laget fått innvilget kr 500.000 fra Sparebankstiftelsen DNB til istandsetting og kr 50.000 fra Uni-stiftelsen til brannsikring av Annestua. Av disse midlene er det bare brukt kr 2.680 i 2011.

Laget har pr 31. desember 2011 bankinnskudd på over kr 700.000 og ingen gjeld. Det har derfor en solid økonomisk status og stor handlefrihet.

MEDLEMMER

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 583 medlemmer.

Jarle Heed
sekretær


Huskomiteens årsrapport for 2011

Medlemmer i HK 2011 har vært : Hilde Gløckner, Ragnhild Løberg, Gerd Kvaale, Anne Sætre Jensen, Jon Hordnes, Arild Svendsen, Hans Kristian Mjølnerød, Kjell Eriksen, Kai Hov, Ole Jacob Stensvik, Jon Jørstad og Steinar Løberg (leder).

Også dette år ble en større fellesdugnad arrangert i forkant av konfirmasjonssesongen. Den fant sted lørdag 30. april og bestod hovedsakelig av rengjøring i hovedbygningen, opprydding i uthus og gartnerarbeid i uteområdene.

Dugnadene fortsatte i mai hver torsdag og foreløpig fram til St.Hans-festen 23. juni. I forkant av sensommer stevnet 27. og 28. august startet dugnadene opp igjen for fullt; mye skulle klargjøres. Lørdag 29. oktober ble hus og eiendom satt i stand for vinteren.

Gaver / forbedringer : I Prinsestua ble antikke gardinbrett og elegante silkegardiner hengt opp. I gang og garderobe ble det hengt opp store speil, kopier av gamle speil fra Tange gård i Skjeberg. Alt er gaver fra Borger Thorby.

Fra Folkets Hus på Hov mottok vi talerstol, ”bedehuskjele” og flere stoler fra gamle Idd sparebank som supplerer møblementet i Lillesalen vår.

Til Landhandelen vår fikk vi fra fru Dybevig kaffekvern og kaffe i originalpakning, fra Solveig Melbye : den originale kjøpmannsdisken fra en tidligere landhandel på Prestebakke. Til Annestua mottok vi fra Unni Nøding en vev fra Ør samt sinkbalje og skurebrett.

Huskomiteen har sammen med foreningens formann i 2011 saumfart institusjoner og stiftelser etter midler, og med godt resultat : Fra Sparebankstiftelsen DnB NOR mottok vi kr 500 000 til prosjektet Annestua, fra Stiftelsen UNI kr 50 000 til å brannsikre bygningen.

Også i 2011 har Rolf Arild Engebretsen besørget plenklipping på det store utearealet og vedfyring til mange samlinger.

Utleie av huset ser ut til å være økende, ikke minst pga. det nye toalett tilbygget.


Idd.no – Historielagets nettsider i året som gikk

Historielagets nettsider har vært i kontinuerlig drift gjennom 2011. Nyhetsartikler og informasjon om lagets virke har fortløpende blitt presentert her.

Gjennom nettsidene ønsker historielaget å presentere seg selv. Lagets aktiviteter presenteres gjennom aktivitetskalendre, forhåndsomtaler og referater i etterkant. Lagets mange undergrupper presenteres med fyldig og oppdatert informasjon.

Med nettsidene ønsker vi også å presentere noe av bygdas rikholdige historie, bl.a. med billedgalleri og en faktabase over steder og gårder. Ut fra statistikken ser vi at dette er populære sider, men kunne ønsket oss noe mer bidrag og innspill. Sitter du inne med informasjon om gårder og steder i Idd herred, må du gjerne sende et notat!

Gjennom året føres det statistikk på antall besøk o.l. I løpet av 2011 har nettsidene hatt 14 529 besøk med i alt 49 394 sidevisninger. Dette er en pen økning fra året før: Over 2000 flere besøk og nesten 10 000 flere sidevisninger. Hver besøkende er innom 3,39 sider i snitt, og bruker gjennomsnittelig 3 minutter og 17 sekunder på idd.no. Tatt i betraktning av at mange forsvinner ut ganske fort, må dette ansees som relativt bra.

Av enkeltsider er det forsiden som topper statistikken. Videre ser vi at sidene for slektshistoriske søk er populære. Sidene for gårds-/stedsregister, billedgalleri og aktivitetskalenderen og publikasjoner ligger også inne blant de mest besøkte enkeltsidene gjennom hele året. Mange av våre nyhetsartikler er også godt besøkt, men disse kommer ikke så høyt på den totale statistikken, da de er profilert bare en kort periode. Besøk fra Norge står for mesteparten av treffene. Sverige kommer høyt, men vi registrerer også relativt mange treff fra USA. Vi antar at det er mange amerikanere som søker etter sine norske aner?

I 2011 ble det produsert 31 nyhetsartikler for idd.no. Andre eksisterende sider ble ajourført og holdt oppdatert.
Nettsidene genererer nye medlemmer og salg av diverse publikasjoner, uten at vi har eksakte tall her, da det ikke er ført statistikk på dette.

I 2011 tok historielaget steget ut i de «Sosiale medier». Vi ble medlem av Facebook, og fram til nå har vi fått 182 følgere. Facebook er en god plattform for kommunikasjon med medlemmer og andre interessenter. Her kan vi legge ut aktuell informasjon, etterlysninger, bilder o.l. Våre følgere får denne informasjonen rett til sin Facebook-profil, som igjen skaper liv og røre rundt historielaget. Vår Facebook-profil skaper også trafikk til våre egne nettsider. Mange finner idd.no via Facebook!

Våre nettsider og Facebook-profil vil være under kontinuerlig utvikling også i 2012. Vi forsøker å holde alle sidene oppdaterte med lagets liv og virke. Publikum skal også i 2012 finne aktuell informasjon på våre ulike digitale plattformer!

Nettredaktør er alltid takknemlig for hjelp. Har du noe å bidra med? Bilder, informasjon, nyheter etc. Nøl ikke med å sende en e-post!

Oslo, 17. januar 2012
Anders Samuelsen
Nettredaktør – idd.no


Gruppa for registrering av kulturminner

I 2011 har gruppa bestått av: Thorolf Buer, Tor Karlsen, Odd Finholt og Ulf Vidar Larsen.

Nå er vi snart ferdige med registrering av de fredede kulturminnene. Vi har ca. 25 steder på Kornsjø igjen å besøke, samt noen enkelte som er sprett over distriktet. De lokale kulturminnene har vi ikke konsentrert oss om i år, men vi har vel ca. 50 objekter registrerte.

Vi er også i gang med å legge disse inn i databasen, her har vi lagt inn over halvparten.

Hvis man besøker hjemmesiden til Idd og Enningdalen Historielag (www.idd.no) så vil man finne “kulturminnekart” og der ser vi hvordan det ser ut i virkligheten.

Det nye prosjektet i år er rydding av “Redutten” på Skriverøya. Her er vi også godt i gang og målet med dette er at “Redutten” skal komme mer til syne. “Redutten” er et innlokket skanseverk fra Karl XII´s tid.

PS! Hvis noe av dette vi holder på med virker interessant, enten kulturminne reg. eller rydding av “Redutten” trenger vi alltid personer som kan ta i et tak. Ta kontakt med
Ulf Vidar Larsen


Årsberetning 2011 for Slektsgranskergruppen

I løpet av våren 2011 hadde slektforskergruppa 7 møter. 2 av disse møtene var åpne for publikum, og det var bra frammøte på disse. Personellet i slektforskergruppa har på alle møtene møtt opp fulltallige. Vi har måttet trykke opp en del hefter på grunn av etterspørselen.

På vårparten bestemte vi oss for å begynne på et nytt prosjekt. Valget falt på Signebøen-gårdene. Vi delte oss inn i 3 grupper, som omhandlet hver vår gård.

I løpet av vårparten så bidro slektforskergruppa også med hjelp til 6 personer som sendte henvendelsene via e-post.

I høst har vi slektforskere har vært på loftet 8 kvelder, deriblant 2 åpne dager. Spesielt den ene åpne dagen hadde vi mye besøk. Som vanlig var det mye aktivitet og mye folk på loftet under Sensommerstevnet. Slektforskergruppa har gjennom høsten hjulpet 5 personer via e-post henvendelser.

Det har blitt solgt flere bøker i perioden. Vi jobber fortsatt med et kurs som omhandler Signebøen-gårdene. I løpet av våren blir dette materialet om utgitt i hefte for salg.

For slektforskergruppa
Åshild Jensen.


Plansjegruppas Årsrapport for 2011

Gruppas medlemmer er som tidligere Hanne Røed, Ola Berglund og Anne S. Jensen samt datakonsulent Anders Samuelsen.

Fotostudio på Bergheim. Ingen husleieutgifter.

Gruppa har i 2011 jobbet videre med redigering av tekst på alle plansjene fra Iddevang skole. Det arbeidet er så godt som klart og dette kan nå legges ut på historielagets hjemmesider. I tillegg er alle plansjene fra gamle Asak skole ferdig sortert og registrert og fotografering av disse er i gang, igjen. En stor del av vårsesongen ble spolert da vårt kamera gikk i stykker og ingen klarte å stille diagnosen. Kameraet måtte videre til et fotolab, der de for øvrig ikke hadde sett den type feil før. På grunn av denne feilen måtte de fleste av plansjene fra Asak skole fotograferes om igjen.

Sannerød 30. januar 2012
Anne S. Jensen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *