Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte på Gamle Prestebakke, torsdag 18. februar 2010 kl. 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
  3. Årsberetninger.
  4. Regnskap med revisjonsberetning.
  5. Valg. Se valgkomiteens innstilling
  6. Godtgjørelse til tillitsvalgte. Se valgkomiteens innstilling.
  7. Fastsettelse av kontingenten.
  8. Styret foreslår at kontingenten forblir kr 150 for enkeltmedlem men økes til kr 250 for par, grunnet bl.a. økning i kontingent til Landslaget for lokalhistorie.
  9. Arbeidsplan.
  10. Det er ikke kommet inn andre forslag til årsmøtet.

Gammel avis i en ny tid

Vi får besøk av Hans-Petter Kjøge, den nye redaktøren i Halden Arbeiderblad. Han vil fortelle om sine tanker  knyttet til lokalavisas rolle i fortid og framtid.
Kaffe og kaker serveres, og vi håper mange medlemmer vil komme!

Hilsen Styret

Valgkomiteen i Idd og Enningdalen Historielag foreslår følgende kandidater til valget på årsmøtet 18. februar 2010

Medlemmer i valgkomiteen er: Thorstein Holm, Camilla Sivesind og Thorbjørn Skottene. Innstillingen er enstemmig.

Formann: Jens Bakke, velges for 1 år
Nestformann: Hilde Gløckner, gjenstår 1 år
Sekretær: Jarle Heed, velges for 2 år
Kasserer: John Solberg, gjenstår 1 år
Styremedlem: Erna Karlsen, velges for 2 år
Styremedlem/ huskom.leder: Steinar Løberg, gjenstår 1 år
Styremedlem/ Leder arr.kom: Anne S. Jensen, velges for 2 år

Varamedlemmer: (velges for 1 år)
1. Hans Stegerød velges for 1 år
2. Reidun Nilsen velges for 1 år

Revisorer:  (velges for 2 år)
Inger Lise Signebøen velges for 2 år
Loyd Hansen gjenstår 1 år

Valgkomite: (velges for 3 år)
Camilla Sivesind gjenstår 1 år
Thorbjørn Skottene gjenstår 2 år
Randi Gradert velges for 3 år

Huskomiteen:  Bortsett fra leder skal denne ikke velges på årsmøtet.
Arrangementkomiteen: Bortsett fra leder skal denne ikke velges på årsmøtet.

Valgt møteleder for årsmøtet 2010
Bjarne Andersen med vara Åge Engdal.

Valgkomiteen foreslår møteledelse for årsmøtet 2011
Clas Jacobsen: Vara: åpent

Godtgjørelse til tillitsvalgte: Valgkomiteens innstilling
Av bevilgning på kroner 10.000,- pr år som godtgjøring til tillitsvalgte er ”delingsnøkkelen” nå på følgende måte:
Hver av styremedlemmene, leder slektsgranskerne, leder kulturminneregistreringen og årbokredaktør får kr 1000,- hver.
Valgkomiteens innstilling er: Ettersom fire i styret har ekstra mye utgifter til telefon, kjøring m.m. bør det totale beløp høynes fra kr 10 000.- til kr. 16 000.- De ekstra bevilgede pengene fordeles slik at formannen til sammen får kr. 3000.- pr år og kasserer, leder av huskomiteen og leder av arrangementskomiteen får hver kr 2000.- pr år mens de resterende får kr.1000.- slik som foregående år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *