Huskomiteens årsrapport for 2006

Siden årsmøtet februar 2006 har Huskomiteen fått følgende nye medlemmer: Gunnar Arholt, Hilde Gløckner, Arild Svendsen, Gunnar Eng, Knut Heie. Øvrige medlemmer: Thorstein Holm, Jon Hordnes, Ragnhild Løberg, Steinar Løberg (leder).

Huskomiteen har hatt fire ordinære møter, men desto flere arbeidsmøter og dugnader. I april og mai ble en serie dugnader med egen vaktsjef organisert, og storrengjøring avhuset, fasadevask, hagearbeid, opprydding på gårdsplass o.a. ble utført før utleie til konfirmasjoner og annet.

Skikkelig brannvernutstyr har lenge vært på trappene. HK søkte i juni stiftelsen UNI om kr. 20 000 til brannslanger (inklusivt rørleggerarbeid) for både hovedbygning og forpakterbolig – en søknad som gav full uttelling.

I 2006 mottok HK to nye arkitektforslag til toalett-tilbygg fra Kjeld Magnussen. Med det tredje utkastet, som også styret sluttet seg til, er tegneprosessen avsluttet. Fylkeskonservatorens aksept avventes. Deretter må kommunens kloakkrenseanlegg helst komme på plass før arbeidet med tilbygget starter.

I samarbeid med Styret og andre gode krefter i laget var omleggingen av taket prosjekt nr. 1 for HK sensommeren og høsten 2006 :

På fasadesiden ble den sprøe og dårlige sementstenen tatt ned og fraktet bort og erstattet av gammel, men brukbar enkeltkrummet teglsten gitt av Øivind Brække og Lars Ole Gimming. På hagesiden ble den dobbeltkrummede ”svenskesten” av tegl gjenbrukt.

Selve håndtverksarbeidet ble utført av tømrerne Erik Magnusson og Petter Signebøen: nye lekter, sløyfer, nytt undertak, ny mønekam etc. og legging av ”ny” sten.

Som dugnadsarbeid utførte historielaget følgende: opplasting og utkjøring av teglsten fra Brække og Gimming, rengjøring (høytrykkspyling) og finsortering av ca. 4000 ”ny-gammel” teglsten, fjerning og bortkjøring av all sementsten, ombæring av all dobbeltkrummet svenskesten fra hagesiden til fasadesiden og deretter den omvendte operasjon, fjerning av gamle lekter og rensing (børsting og støvsuging) av begge tak. Et stort dugnadsarbeid ble her utført, i sum ca. 250 timer. Henimot 40 personer deltok. Ingen nevnt, ingen glemt!
Settes dugnadsarbeidet til kr. 200 pr. time, blir verdien kr. 50 000. I tillegg kommer gratis bruk av traktorer (18 timer a kr. 250) = kr. 4500 og verdien av donert teglsten: kr. 15 000. Total ”dugnadskonto” oppgitt til Kulturminnefondet ble dermed kr. 69 500.

Blikkenslagerarbeidet ble utført av firmaet Otto Annsens Eft.: 58 m takrenner i sink, nedløp, 2 pipebeslag nede og 2 pipekranser. Østre pipe ble oppmurt på nytt, for dette arbeid ble Kåre Ramdahl og sønn innleid, med lagsmedlemmer som langere.

Kostadsoversikt for taket totalt: Kr. 313 836 minus dugnadsinnsats gir en reell kostnad på kr. 245 236. Fra dette trekkes gavene som våre søknader har innbrakt: Kr. 100 000 fra Kulturminnefondet, kr. 100 000 fra Fylkes-konservatoren (de siste 50 000 kom inn januar 2007) og kr. 15 000 fra Fortidsminneforeningen avdeling Østfold. Dermed har nytt tak på hovedbygningen bare kostet historielagets kasse ca. kr. 30 000!

Å finne nye inntektskilder og å skrive søknader har vært en viktig og innbringende syssel i 2006. Ikke minst gjelder det søknaden til Sparebank-stiftelsen DnB NOR som gav historielaget kr. 300 000 til kjøp av tunet.

Av praktisk utført arbeid er ellers å nevne: Etter sensommerstevnet og endt takarbeid ble en større felles ryddeaksjon utført, særlig omkring uthusene på tunet. Et kaos av resterende teglsten ble sortert på nytt og brukbar sten lagret.

I løpet av året ble vårt eget uthus utstyrt med nye og solide dører.

Vedmester Rolf Arild Engebretsen har atter sørget for varmt hus til våre bibliotekskvelder og møter i den kalde årstid, og Thorstein Holm har hele den varme og tempererte sesong igjen utført regelmessig plenklipping.

For øvrig har medlemmer av HK også deltatt i arbeid på Forpakterboligen.

Utleie av Gamle Prestebakke til private selskaper innbrakte i 2006 kr. 6500.

Steinar Løberg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *