Innkomne forslag

Forslag til årsmøte fra styret i Idd og Enningdalen Historielag. Kjøp av nabotomt til Annestua.

I overensstemmelse med årsmøtevedtak i 2018 og 2019 har styret forhandlet frem en avtale med betingelser for kjøp av nabotomten til Annestua. Styret foreslår at historielaget gjør vedtak om å kjøpe tomten på disse betingelser:

«Følgende avtale inngått mellom selger Alf Danielsen og kjøper Idd og Enningdalen historielag om salg av en ubebygget parsell av gnr 235/bnr 91 på Prestebakke.

 • Parsellens plassering og areal fremgår av vedlagte skisse. Den ligger mellom gbnr 235/82 og 235/8. Arealet er stipulert til ca. 900 kvm.
 • Parsellen er ikke fradelt. Arbeidet med dette vil bli ivaretatt av kjøper, med nødvendig involvering av selger.
 • Kjøpesummen er satt til kr. 180 000,- (kroneretthundreogåttitusen00/100). Hele kjøpesummen betales mot heftelsesfritt skjøte etter at tomten er fradelt og fått eget gbnr. Gebyrer i forbindelse med fradeling og tinglysningsomkostninger i forbindelse med overskjøtingen skal betales av kjøper.
 • Selger avstår veirett langs tomtegrense mot eiendommene 235/8 og 235/3 slik det fremgår av vedlagte kartskisse. Veiretten tinglyses. • Selger opplyser at det ikke er forurensning av plantevernmidler i grunnen.
 • Kjøper tar forbehold om at avtalen må godkjennes av historielagets Årsmøte 2020.
 • En formell kjøpekontrakt utstedes når kjøper har fått de nødvendige fullmakter fra Årsmøtet.»

Økonomi
Avtalt kjøpesum er kr. 180 000.-. Kostnader i forbindelse med oppmåling og tinglysning av eiendommen er stipulert til ca. kr. 50 000.-. Kjøper betaler disse kostnader. Totalt vil kjøpet koste historielaget ca. kr. 230 000,-. Etter søknad har Sparebankstiftelsen1Halden og Berg Sparebank bevilget støtte til kjøpet med henholdsvis kr. 75 000.- og kr. 50 000.-, til sammen kr. 125 000.-. Differansen mellom totale kostnader og bevilgede tilskudd utgjør ca. kr. 105 000.- som må finansieres fra historielagets egen økonomi, eventuelt støttet med gaver.

Offentlige gebyrer og avgifter

 • Oppmålingsgebyr kr. 30 000,-
 • ‘Gebyr planavdelingen kr. 12 000,-
 • Tinglysing, målebrev kr. 525,-
 • Tinglysing, veirett kr. 525,-
 • Tinglysing, skjøte kr. 525,-
 • Dokumentavgift 2,5% av salgspris kr. 4 500,-
 • Totalt kr. 48 075,-

Bakgrunn

Det er i hovedsak tre grunner til at styret ønsker å kjøpe denne tomten. For det første er det viktig å bevare kulturmiljøet på Gamle Prestebakke som det er. Det ville være svært forstyrrende om en moderne enebolig oppføres rett ved siden av Annestua fra 1700-tallet. Ved å eie tomten har historielaget full kontroll over nåværende og fremtidig anvendelse og vedlikehold.

For det andre kan tomten tjene som parkeringsplass under våre sensommerstevner og andre større arrangementer. Fordi den ligger så nær tunet og stevneplassen, er den ideell som parkeringsplass for bevegelseshemmede.

For det tredje åpner denne tomten for en mulighet til å videreutvikle Gamle Prestebakke som bygdetun / bygdemuseum ved en fremtidig oppføring av for eksempel stall eller låve.

Styret i Idd og Enningdalen Historielag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *