FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2015

Angående styrets sammensetning for å få best mulig kontinuitet og nøytralitet.

Ut fra innspill virker det som tiden er moden for å foreta gjennomsyn og eventuell revisjon av styret i Idd og Enningdalen Historielag.

For at lagets høyeste myndighet, årsmøtet, skal få anledning til gjennomse og danne seg meninger om forslaget i forhold til dagens ordning, må forslaget med begrunnelser sendes sammen med årsmøteinnkallelsen til årsmøtet 26.02.2015.

Vi i valgkomiteen 2015 foreslår følgende, med noen begrunnelser.

 1. Leder – velges for ett år som nå
 2. Nestleder – velges for to år som nå
 3. Kasserer – velges for to år som nå
 4. Sekretær – velges for to år som nå
 5. Styremedlemmer. Her synes det som dagens ordning bør ses nærmere på. Antallet styremedlemmer må være et oddetall som nå, eks. en eller tre. Vi anbefaler tre styremedlemmer, men at disse bare kan rekrutteres blant medlemmer som ikke innehar lederverv i komiteer og grupper, men er frittstående medlemmer uten spesielle preferanser. Ved at antallet medlemmer av et styre er ett oddetall, unngår man bruken av dobbeltstemmer. De demokratiske prinsippene og årsmøtets suverenitet styrkes.

Momenter som taler for forandring:

 1. Rekruttering og opplæring
  Det vil alltid være behov for fornyelser og utskiftninger i ethvert styre. Med dagens ordning er alle styremedlemmene (to helt og ett delvis) bundet opp, og ingen «frie» styremedlem-mer. De kan således ikke tre inn i noen av de fire nødvendige stillingene i styret eller få nødvendig opplæring for fremtiden. Dette hindrer nyrekruttering til hovedstyret og lederverv. «Frie» styremedlemmer vil skape større bredde i rekruteringen til lederverv, samt gi rom for større omløpshastighet og kontaktflate utad. En slik ordning vil kunne medføre den nødvendige fornyelsen ethvert lag trenger.
 2. Nøytralitet
  Med dagens ordning hvor to komiteer er representert og alle de andre ikke er det, kan dette skape uheldige konstellasjoner og stille spørsmål ved styrets helt nødvendige nøytralitets-habilitet. Det ideelle vil være enten alle eller ingen av gruppene / komiteene i styret. Nødvendigvis må da saker som «hører til i grupper / komiteer» behandles i disse og være gjennomdiskutert før hovedstyret får sakene til behandling. Faren for sammenblandinger av roller unngås, og likhetsbehandlings og nøytralitets- prinsippet styrkes.
 3. Komiteer / grupper
  Hver komite/gruppe må da lage egne, forpliktende årsplaner som legges ut på nettet.

Med hilsen
Hans kr. Mjølnerød / s Aase Larsen / s Lise Bakke / s

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *