Årsberetning 2010

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2010

Styret i Idd og Enningdalen  Historielag har i 2010 bestått av:

Jens Bakke, leder
Jarle Heed, sekretær
Hilde Gløckner, nestleder
Erna Karlsen, styremedlem
John Solberg, kasserer
Steinar Løberg, styremedlem og leder for Huskomiteen
Anne Sætre Jensen, styremedlem og leder for Arrangements komiteen

Hans Stegerød og Reidun Nilsen har vært vara – representanter til styret.
Styret har hatt 11 styremøter i 2010.

Laget er med i Østfold Historielag og har vært representert ved årsmøte og tillitsmannsmøte. Jarle Heed er styremedlem i Østfold Historielag, og Jens Bakke er med i Wiwar- redaksjonen. Laget er med i Landslaget for lokalhistorie, Foreningen Økomuseum Grenseland, Idd Bygdeutvikling og Stiftelsen Saga husmannsplass.
Laget er også registrert i Frivilligregisteret, og har 66 støttespillere gjennom ”Grasrotandelen” ved Norsk Tipping.

KOMITEER OG UTVALG
Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for alle praktiske forberedelser til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Anne S. Jensen, Ellen Ricardi, Åshild Jensen, Ingebjørg Lindahl, Roy Andersen, Dagrun og Klaus Bråtene, Inger-Lise og Arne Signebøen. Med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementer i 2010.

Bibliotekskomiteen har bestått av Jens Bakke, Steinar Løberg, Astrid Lie, Jarle Heed, Eivind Nygaard, Ellen Ricardi, Bjørg Hagen, Unni Nøding og Rolf Arild Engebretsen. Komiteen har hatt ansvar for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke.

Huskomiteen, Slektsgranskergruppen, Gruppen for registrering av Kulturminner og Gruppen for registrering av gamle skoleplansjer har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS AKTIVITETER, FOREDRAG, VANDRINGER M.M.

 • 21. januar. Medlemsmøte på Kaserna ved Fredriksten festning. Svein G. Eliassen og Svein Olav Hansen fortalte om utgivelsen av Haldens historie i bokform, og Lars Th. Larsen om informerte om den planlagte 350-årsmarkeringen av kampene i 1660.
 • 18. februar. Årsmøte på Gamle Prestebakke. Redaktør Hans-Petter Kjøge kåserte om Halden Arbeiderblad – gammel avis i en ny tid.
 • 24. mars. Medlemsmøte på Idd Bygdehus. Rolf B. Wegner, James R. Archer og Lasse Andresen informerte om Haldens gamle og nye fengsel.
 • 18. april. Vandring i Skauskroken
 • 22. april. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Vidar Backstrøm viste bilder med tema Saugbrugsforeningens 150-årsjubileum.
 • 30. mai. Fossevandring i Tistedalen med Torfinn Moen, Ole P. Hagen og Trond Velund. Fra den gamle kraftstasjonen, langs fossen, og opp til Karl 12.s hus.
 • 23. juni. St. Hans fest på Gamle Prestebakke, musikk ved Trekkspillkameratene.
 • 8. juli. Sommerlig kulturvandring på Skriverøya med Kari Stumberg.
 • 28. og 29. august Sensommerstevne på Gamle Prestebakke. Årets tema var Mat. Utstillinger, salgsboder, sang og musikk. Samarbeid med barneskolen, Kulturskolen og kirken.
 • 26. september. Tur til Ånerød med Erling Fosser som kjentmann.
 • 13. oktober. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Toril Brekke og Thor Gotaas fortalte om sine nye Amerika-bøker.
 • 4. november. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Knut og Kjeld Magnussen og Bengt Moræus fortalte om Kornsjø Jernstøperi.
 • 10. desember. Førjulsgilde på Gamle Prestebakke. Brit og Oddvar Rakeng kåserte om brødets historie.

ÅRBOKA
Årets utgave av ”Ida – Kulturbygd i grenseland” var den tiende på like mange år. Dette jubileet ble markert med ekstra tykk bok – 159 sider, og historiens største opplag – 1200 eksemplarer, samt en festlig boklansering på Gamle Prestebakke 20. november. Jubileumsboka inneholder bl.a. en bibliografi over de ti årgangenes totalt 264 artikler og 142 forfattere. I redaksjonen for jubileumsboka var Ivar Bjørndal (forlegger), Tor Hafsrød (redaktør), Egil Minge (bilde-ansvarlig), Ingrid Solheim, Jens Bakke og John Solberg (som har koordinert redaksjonskomiteen).

GAVER OG BIDRAG
Historielaget har mange støttespillere som bidrar med gaver og ikke minst dugnadshjelp, en stor takk rettes til alle som har deltatt på lagets dugnader og arrangementer!
Vi takker for alle gaver historielaget har mottatt i løpet av 2010.

ØKONOMI
Regnskapet viser et underskudd på kr 220.593. Det er brukt kr 383.816 til toalett-tilbygg og ledningsnett. Holdes denne posten utenom regnskapet, ville resultatet vært et overskudd på kr 163.223.
Regnskapet føres etter kontantprinsippet. Det vil si at inn- og utbetalinger til laget fra 1. januar til 31. desember føres i regnskapet. Alle krav og fordringer pr 31. desember tas ikke med. Det fører til at en del inntekter og utgifter som hører med et år, blir regnskapsført i et annet. Konsekvensen er at et årsregnskap ikke gir et helt riktig bilde. Når det gjelder årsregnskapet for 2010 var det en del salg av Ida 2009 som først ble betalt i 2010. Laget innbetalte også et forskudd på trykking av Ida 2009 som ble refundert i 2010.
De to postene utgjør til sammen kr 40.000. Det betyr at et korrigert overskudd for 2010 med fradrag av kostnadene til toalett-tilbygget, er omkring 120.000.
Konkusjonen er at med den driften og aktivitet laget har, kan en forvente et årlig overskudd på noe over kr 100.000.

MEDLEMMER
Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 588 medlemmer.

Jarle Heed
sekretær


Huskomiteens årsrapport for 2010

Medlemmer i HK dette år har vært: Jon Hordnes, Arild Svendsen, Ragnhild Løberg, Gerd Kvaale, Kai Hov, Jon Jørstad, Kjell Eriksen, Hans Kristian Mjølnerød, Ole Jacob Stenvik og Steinar Løberg (leder).

Dugnadene tirsdag og torsdag fra kl. 18 til 21 startet allerede 15. april. Foran konfirmasjons-sesongen ble en stor fellesdugnad holdt 29. april. Dugnadene fortsatte frem til St. Hans og startet opp igjen 10. august – i forkant av sensommerstevnet.

Medlemmene av HK har møtt flittig opp på dugnad, og i tillegg har Dagrunn og Klaus Bråtene fra Arrangementskomiteen deltatt trofast.

I 2010 stod tilbygget ferdig, og det ble malt både utvendig og innvendig. Ellers gikk det meste av dugnadene med til opprydding på eiendommen og i hus og uthus. Mange gjenstander gitt av Borger Thorby var etter hvert blitt lagret i forpakterboligen og andre bygninger. Et stort arbeid gikk derfor med til å sortere og transportere, rydde og organisere på nytt . Redskapshuset var av andre årsaker et eneste overfylt kaos : Det måtte tømmes og innredes på nytt for å tjene som lokale for loppemarkedet. Bl.a. ble veggreoler oppmontert av Ulf Vidar Larsen.

Ragnhild Løberg og Rolf Arild Engebretsen har i 2010 påbegynt en systematisk registrering av gjenstander. Alle gjenstander i hovedbygningens stuer er registrert med historikk i egen gjenstands-protokoll.

I Forpakterboligen har Jon Stumberg reparert tak i gang, tømret igjen døråpninger og satt inn to gamle dører fra bryggerhuset på Tange gård. Arild Svendsen og Stein Gjerløw fullførte gulvleggingen – gulv i fin gammeldags stil – og stensatte rundt grua/bakerovnen. Ellers ble inventar, for det meste gaver, registrert på lister, gjenstandene sortert og rommene møblert. Også Landhandelen ble igjen meget presentabel før innrykket til sensommerstevnet.
Rolf Arild Engebretsen har også i 2010 besørget plenklipping på det store utearealet og vedfyring til møter o.a. – med ved han hovedsakelig selv har skaffet, kløvd og lagret.

Gaver: Også i 2010 mottok vi mange gjenstander fra Borger Thorby, bl.a. lysekrone, kandelabre og ikke minst malerier og trykk. Ellers fikk vi elggevirer fra Jens Vold, slede fra Tor-Finn Aunevik, lysekrone fra Reidun Hansen. Vi takker for alle gaver historielaget har mottatt i 2010.

I 2010 nedla Meteorogisk institutt den manuelle værstasjonen og overlot den til historielaget som et kulturminne.     

S.L.


Idd.no – Historielagets nettsider i året som gikk

Historielaget nettsider har vært i kontinuerlig drift gjennom 2010. Nyhetsartikler og informasjon om lagets virke har fortløpende blitt presentert her.

Gjennom nettsidene ønsker Historielaget å presentere seg selv og bygdas historie. Lagets aktiviteter presenteres gjennom aktivitetskalendre, forhåndsomtaler og referater i etterkant. Lagets mange undergrupper presenteres med fyldig og oppdatert informasjon.

Med nettsidene ønsker vi også å presentere noe av bygdas rikholdige historie, bl.a. billedgalleri og en faktabase over steder og gårder. Ut fra statistikken ser vi at dette er populære sider, men vi ønsker oss flere bidrag og innspill fra medlemmene. Så har du noe å bidra med, nøl ikke med å ta kontakt!

Innholdsmessig er den største nyheten i løpet av året muligheten for å søke i slektshistoriske kilder. Slektsgranskerne har gjennom flere år transkribert data fra kirkebøker og folketellinger. Disse er nå gjort søkbare via idd.no, noe som forenkler slektsgranskingen betydelig.

Gjennom året føres det statistikk på antall besøk o.l. I løpet av 2010 har nettsidene hatt 12 281 besøk med 39 848 sidevisninger, som vil si at hver besøkende er innom 3,24 sider i snitt pr. besøk. Av enkeltsider er det (naturlig nok) forsiden som besøkes hyppigst, fulgt av sidene for gårds-/stedsregister, billedgalleri og aktivitetskalenderen. Etter at søkesidene for slektshistoriske kilder ble lansert i høst, har også disse ligget høyt på statistikken, men de rekker foreløpig ikke helt til topps året sett under ett. De ulike nyhetsartiklene som legges ut er også godt besøkt, men disse kommer ikke så høyt på den totale statistikken, da de som oftest er aktuelle bare en kort periode. Naturlig nok er det brukere i Norge som står for mesteparten av besøkene, men vi kan også skilte med besøk fra fjernere himmelstrøk som Kenya, Sør-Korea og Indonesia.

Nettsidene genererer nye medlemmer og salg av diverse publikasjoner, uten at vi har eksakte tall her. Det er ikke ført statistikk på dette.

Nettsidene vil være under kontinuerlig utvikling også i 2011. Vi forsøker å holde alle sidene oppdaterte så våre besøkere kommer igjen og finner aktuell informasjon.
Webredaktør er alltid takknemlig for hjelp. Har du noe å bidra med? Bilder, informasjon, nyheter etc. Nøl ikke med å sende en e-post!

Oslo, 22. januar 2011
Anders Samuelsen
Webredaktør – idd.no


Kulturminne-registreringsgruppa 2010

Kulturminneregistreringsgruppa har i 2010 bestått av: Thorolf Buer, Tor Karlsen, Clas Tore Jacobsen, Odd Finholt og Ulf Vidar Larsen.
Gruppa har oppsøkt og registrert vel 100 automatisk fredede kulturminner.  Automatisk fredede er f.eks. gravhauger, helleristninger, hulveier osv. Av lokale kulturminner er det ca. 50 plasser som er besøkt med GPS og digitalt kamera. Lokale kulturminner kan f.eks. være husmannplasser, damanlegg, hvelvbruer osv.
Registreringene blir foretatt på sommerstid, mens på vinterstid blir registreringene lagt inn på databasen, som vi er i full gang med nå.  
Hvis man besøker hjemmesiden til Idd og Enningdalen Historielag (www.idd.no) så vil man finne “kulturminnekart” og der vil vi se hvordan det ser ut i virkeligheten.

PS! Dette prosjektet vil vi holde på med i mange år, så vi trenger flere til tjeneste i komiteen for å oppsøke og registrere kulturminner.  Hvis dette virker interessant, ta kontakt med
Ulf Vidar Larsen, tlf. 69 19 62 82 / 995 08 381


Årsberetning 2010  Slektsgranskergruppen

Aktive hele 2010 har vært Inger-Lise og Arne Signebøen, Åshild Jensen, Stein Gjerløw, Gunvor S. og Knut Brække. ”Gjester ” har vært Thorolf Buer, Hans Stegerød og Ulf Vidar Larsen.

Gaver: Kjell Odd Andersen: 5 stk Cd ér med dødsannonser fra ”Amta” og Halden Arbeiderblad årene 1932-1936.
Hans Stegerød: diverse utstyr m.m. som hadde vært bruk ved markering av gamle husmannsplasser.
Sverre Nygård: 3 esker med slektsnotater, gitt til Idd og Enningdalen Historielag ved Nygårds datter, fru Kristoffersen. Papirene ligger i en gammel kiste på slektsgranskerrommet.
I forbindelse med sensommerstevnet fikk vi overta et gammelt skap. Der manglet det gangjern på dørene og innsetting av glassruter i de samme dørene.

Vi har hatt 5 ”åpne” kvelder til hjelp for andre slektsgranskere og 20 kvelder med arbeidsmøter der også utarbeidelsene til kursheftene våre er inkludert. Ett hefte er ferdig. Det heter ” Stordalen, Stenbudalen, Stenrenna og Klamperød i 2010”
Materiellet til heftet om Brynildsensfamilien på Prestebakke ligger ferdig, men tida har dessverre ikke strukket til for innhefting. Til dette bruk har vi tatt i bruk slektsprogrammet Legacy.
Stein Gjerløw har transkribert en branntakst fra 1826 på to sider for en gård på Idd.

Ved ”Slektsforskerdagen” på Gamle Prestebakke fortalte Stein Gjerløw og Gunvor S. Brække i tekst og bilder hvordan en kunne finne fram i svenske kirkebøker og andre svenske kilder til gamle aner og slektninger i dag.

Da vi ikke hadde flere etterspørsler etter svenskeslektninger på høstparten, ble ikke abonnementet på Arkiv Digital fornyet.

Åshild Jensen har hjulpet ca. 10 personer å finne slektninger, vesentlig på Idd, eller har prøvd så langt det har vært mulig å hjelpe.

Direkte til gruppen ellers dreier det seg om hjelp til rundt 12 personer.

Vår honnør og takk til Anders Samuelsen som har fått våre transkriberte kirkebøker og Folketellingen 1875 søkbare på ”nettet”!

Knut Brække gir seg nå som leder etter 7år i slektsgranskergruppen.

Kirkebøen, den 24.1.2011
Knut Brække, leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *