Rolandskansen

Rolandskansen på et postkort brukt i 1921. Utlånt fra Anders Samuelsen

Nordligst i bygden, opunder Fredrikssten, ligger Roland, med tildels meget gammel bebyggelse og med et efter bygdens forhold betydelig haveanlæg, anlagt av den i 1910 avdøde overlærer Ole Fredrik Lund. Det er ikke stort arealet, men det er godt utnyttet. Ved sin beliggenhet mellem de fra Fredrkshalds krigshistorie bekjendte anlæg. “Braadlandskansen” og Roland-skansen har stedet historisk interesse.

Hvor gammelt Roland er, vites ikke. Enten der nu har været bebyggelsle paa stedet før eller ei, er det sikkert, at der blev ryddet endel og bygget fine huse samtidig med eller i den nærmeste tid før det store arbeide paa Fredriksstens fæstningsverker tokes fat i 1680-aarene. En stor mandskapsstyrke var i en række aar sysselsat med dette, og det var da naturlig, at der blev byggtet huser i anlæggets nærhet. Paa gamle karter skal der være avmerket likesom en hel “gate” paa Roland, og de to ældste huser antas at skrive sig helt fra forannævnte tid.

Hver av de nuværende vaaningshuser med tilliggende grund tilhørte oprindelig forskjellige eiere. O. F. Lund samlet disse under ett, utvidet arealet ved kjøp av grund fra fæstningen og ryddet og beplantet det nye areal. Paa en flat fjeldside i den vestlige del av haveanlægget staar indhugget paa latin: Adde parvum parvo, sic crescit copia rerum, det svarer til vort norske ordsprog: “Mange bækker smaa gjør en stor aa”. Det var rydningsmandens valgsprog. I sine fristunder fra skolearbeidet utførte Lund med liten arbeidshjælp et rydningsarbeide i vanskelig terræng, bakket og fuldt av sten, – det lange stengjærde mot nord bestaar saaledes av sten tat op av jorden. I kløfter og fjeldsprækker, hvor der før bare var mose og lyng, blev der baaret jord op og plantet frugttrær, der er vokset godt til. En avis skrev ved O. F. Lunds 80-aarige fødselsdag i 1909: “Der er et gammelt ord, som lyder omtrent saa: “Den mand har ikke levet forgjæves, som har faat to græsstraa til at gro der, hvor der før bare har groet et”. Overlærer Lund kan rose sig av, at der hvor der før var bare stenrøser og vildnis og i det høieste vokste nypetornbuske og ener, der staar nu mangfoldige utsøkt fine frugttrær, som om høsten pranger med sine deilige epler, pærer og plommer”.

Ved en række utstillinger, bl. a. paa den store “AlIgemeine Gartcnbau-Ausstellung i Hamburg” 1897, er fruglen fra Roland præmieret.

Dette var nutidens Roland, – hvordan det er blit til ved en interessert og utrættelig rydningsmands flid og omtanke.

Gaar man tilbake til krigens tid, til svenskernes første angrep paa Halden i det 17de aarhundrede, vil man kunne finde adskillig av historisk interesse om stedet.

Munthe antar i sin “Frederikshalds og Frederikssteens historie indtil 1720” (s. 121), at bygmestrene ved skansens navngiven har mindedes Carl den stores berømte kriger Roland og at navnet er valgt uten at staa i forbindelse med navn paa stedet fra tidligere. Hvad byggetiden angaar, antar nævnte forfatter at Rolandskansen formentlig har været tat under arbeide eller utbedring forsommeren 1659

Roland nævnes særlig den 7. februar 1660, da den svenske oberst Taube kjæmpet mot nordmændene ved Halden. Et uheld indtraf da i skansen, idet endel av den sparsomme krudtforsyning der blev antændt. 2 mand av kaptein Wilhelm von Striens kompani angis i de gamle beretninger nævnte dag at være “brændt av krudt’. Ved svenskernes storm paa “østfronten” den 13. februar aapnedes ved daggry en kraftig artilleriild fra samtlige svenske batterier baade paa Nordsiden og “østfronten”, idet fienden med sine halve “kartover” og 12 punds stykker søkte at skyte bresche i Rolandskansen og Braadlandskansen. Men forbygningen med tømmer indvendig i disse skanser hindret, at der tilføiedes dem eller deres forsvarere synderlig skade, om end endel av den ydre løse stenmur raset ut. Svenskerne skjøt i flere timer med slik effekt, at bjelker og stene ved hvert skud “in die Hohe herumber (!) geflohen”, som det het med en tysk vending i en gammel beretning. Mot Rolandskansen alene blev der efter sigende avfyrt 109 (169?) skud, fortæller Munthe. Kl. 9 rykket angrepskolonnerne frem til storm paa Braadland¬og Rolandskansen, efterat de svenske soldater var “vel” trakterte med brændevin, for at de skulde ha den tilbørlige “couragie”. De var forsynt med haandgranater til at kaste ind i skanserne. Stormen blev avslaat, og bedre gik det ikke, da et nyt stormangrep forsøktes senere paa dagen. Kl. 12 middag var svenskene kastet tilbake med betydelige tap, iethvertfald adskillig over hundrede mand.

Utfaldet av felttoget blev som bekjendt, at svenskerne med uforrettet sak forlot landet. For at dække avmarschen og hindre utfald fra de beleirede beskjøt svenskerne den 22. februar fra kl. 6 om morgenen Rolandskansen med let skyts “ved Kleven”. Under O. F. Lunds rydningsarbeide ved Rolandskansens og Braadlandskansens fot er der fundet adskillige minder fra krigens tid, dels hele kanonkuler, dels granatstumper, særlig mange av de sidste. Foreningen “Haldens minder” har ved merkestene angit de gamle skanselinjer og paa Rolandsfjeldets høieste punkt reist en bauta med saadan inskription: ROLAND-SKANSEN STERKT BESKUDT 16DE OG 22DE FEBRUAR 1660.

Kilde: Harald Bakke. Id herred – En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *