Årsberetning for Monolittbruddet 2017

Den 1. februar 2017 ble prosjektplan for ”monumentet” vedtatt av styret i Idd og Enningdalen Historielag. ”Monumentet” skulle være et minne om stenen fra stenbruddet på Hov som etter hvert ble Monolitten i Vigelandsparken.

Prosjektplanen var utarbeidet på grunnlag av en ide fra ordfører Thor Edquist. Idéen ble presentert IEH’s leder Eivind Løvås. Det ble fra IEH gjort en henvendelse til Halden Kommune for å avklare om det var nødvendig å søke om byggetillatelse eller sende andre søknader. Til dette ble det svart at dersom fylkeskonservator ikke hadde innvendinger, var det ikke behov for ytterligere søknader. Fylkeskonservator gav sin uforbeholdne tilslutning til tiltaket og arbeidet med å utvikle en prosjektplan tok til.

Prosjektplanen ble vedtatt i IEH’s styre under den forutsetning at planen lot seg finansiere. Planen ble også presentert på IEH’s årsmøte i februar 2017. Søknader om bidrag ble umiddelbart sendt til Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Halden og Berg Sparebank. Prosjektplanen ble fulgt opp ved at en oppnevnt prosjektgruppe startet planarbeidet. I løpet av vinteren, mens man ventet på finansinstitusjonenes svar, ble detaljplanleggingen for hvordan monumentet skulle bygges og adkomstveien etableres gjennomført. Da positive svar på søknadene om økonomisk bistand kom ved påsketider, og prosjektet var finansiert, kunne prosjektet ganske raskt bestille de nødvendige materialer og den profesjonelle bistand som var nødvendig. Prosjektet fikk til sammen tildelt kr 900 000. Fra Sparebankstiftelsen DNB kr 500 000, fra Sparebankstiftelsen Halden kr 200 000 og fra Berg Sparebank kr 200 000.

I begynnelsen av juni var materialer til selve monumentet og den nødvendige reetablering av adkomsten til stenbruddet fra nord på plass. Denne adkomsten var også planlagt som brygge for anløp av større fartøy som veteranbåten Tista. I perioden fra prosjektet var vedtatt og til materialene var på plass, hadde IEH’s dugnadsgjeng utført et betydelig ryddearbeid i stenbruddet hvor monumentet skulle plasseres. Ved uttransporten av materialer ble også gravemaskin fraktet ut for å berede grunnen for fundamentering av monumentet. I løpet av de første ukene av juni 2017 ble fundamentering av monumentet gjennomført og forsterkningen av fundamenteringen til den planlagte forbindelsen fra nord etablert.

Fra midten av juni startet arbeidet med byggingen av monumentet og landforbindelsen fra nord. Dette ble organisert slik at foreningens dugnadsgjeng bygget landforbindelsen/bryggen. Til byggingen av monumentet ble Jon Stumberg engasjert som byggeleder og etterkommere av stenhoggere ble mobilisert for dugnadsinnsats. Her gjorde Thor Edquist en formidabel innsats. Da ferietiden kom i begynnelsen av juli, var byggingen kommet langt. Det gjensto ca. 3 m av landforbindelsen på nordsiden og råbygget til monumentet var ferdig. I tillegg hadde grunneier Glenn Bergstrøm ryddet veien gjennom skog og kratt til landforbindelsen som var under bygging. Denne gikk på nordsiden gjennom et såkalt MIS-figur område. Dette er en frivillig ordning i skogbruket som setter begrensninger for hva man kan gjøre i slike områder. Med tanke på behov for rydding i dette område engasjerte grunneier Glenn Bergstrøm seg i saken og besørger sannsynligvis at dette MIS-figur området kan flyttes til et annet område på sin eiendom. Han regner med at dette går i orden og det vil da ikke lenger være noen begrensninger i fremtidig bruk av området, innenfor Strandlovens reguleringer.

Etter ferieavviklingen ble byggearbeidene gjenopptatt av dugnadsgjengene. Adkomsten fra nord/bryggen ble ferdig tidlig i august og monumentet ble bygningsmessig ferdig i månedsskiftet juli/august. Da var det også etablert lysanlegg i monumentet, plassert granittheller i lokalet, lagt granittblokker på plass som trapp og bygget en utedo. Parallelt med dette arbeidet ble bildeutstillingen for den delen som skulle vise den historiske linjen fra steinen ble tatt ut til den sto oppreist i Vigelandsparken forberedt. Det ble også utarbeidet en skiltplan som ble iverksatt. Bilder med tekster ble montert i begynnelsen av september.

Den 9. september ble monumentet åpnet med et enkelt arrangement hvor det møtte om lag 300 mennesker. Til da var det nedlagt over 1 500 dugnadstimer og prosjektgruppen hadde gjennomført 13 møter. Det største gjenstående prosjekt ved åpningen var linjetraseen som skulle gi permanent strøm til monumentet. Bildeserien på den ene veggen manglet også. Disse oppgaver fullføres i 2018 og da vil de tildelte kr 900 000 på det nærmeste være oppbrukt. Gjennom prosjektets gang ble det klart at adkomsten fra nord som også skulle tjene som brygge for større båter ikke kunne oppfylle en slik funksjon. Det er nødvendig å supplere med en solid flytebrygge som tåler isforholdene på stedet.

Videre ble det klart at strømforsyningsbehovet krevde betydelig større del av budsjettet enn forutsatt. Etableringen av den historiske bildefortelling om stenindustriens historie på den andre veggen i monumentet ble en utfordring og måtte utsettes. Disse bildene er nå valgt og bildetekster er under utarbeidelse. I løpet av januar bør disse være på plass i monumentet. Det ble også konstatert at det på veien ned til området nord for steinbruddet var en forfallen steinmur/stikk renne som må restaureres. Dette kan gjøres i samarbeid med grunneier. Småbåtbryggen og restaureringen av krana måtte utsettes. Det er også behov for noe mer rydding, også med maskinell kraft. Hesteveien ned i området og stien ned den siste biten må også utbedres noe. For publikums velvære bør også området nord for stenbruddet ryddes og utvikles noe, spesielt i forbindelse med etablering av småbåtbrygge. Alle disse forhold er tatt opp i en revidert prosjektplan som ligger til behandling i styret på det første møtet i januar 2018.

Etter åpningen fikk foreningen en ny henvendelse fra kommunen med pålegg om å sende søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon fra Strandloven. Dette på tross av tidligere klarering av tiltaket fra kommunens side. Pålegget var begrunnet med at tiltaket hadde fått et større omfang enn hva man hadde fått inntrykk av ved den første henvendelse og skulle tjene til en formalisering av tiltaket. Det ble understreket at Idd og Enningdalen Historielag ikke hadde gjort noen feil.

Det er lagt en gjestebok i monumentet. Den viser at det er et jevnt og godt besøk, noe som viser at dette er et tiltak som verdsettes av publikum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *