Vedtekter for Idd og Enningdalen Historielag

Vedtatt på årsmøte 28. februar 2008, sist endret på årsmøtet 22. februar 2018.

§ 1. Navn og formål

Lagets navn er Idd og Enningdalen Historielag. Det ble stiftet 4. november 1981. Laget har sete i Halden kommune. Lagets formål er å fremme den historiske interessen blant bygdas befolkning.

§ 2. Virksomheten

Laget vil søke å nå dette målet ved blant annet å
- arrangere møter, vandringer og kurs
- samle opplysninger om tradisjon, skikker og folkeliv, målføre og folkeminner
- arbeide med registrering, bevaring og fredning av kulturminner i bygda
- forvalte og utvikle lagets eiendommer, Gamle Prestebakke, gnr. 235, bnr. 5 og bnr. 82 i Halden kommune.

§ 3. Medlemskap

Alle som støtter lagets formål, kan bli medlemmer når de betaler den kontingenten som årsmøtet fastsetter. Utmelding bør skje skriftlig.

§ 4. Tilslutning

Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og kan være tilsluttet andre organisasjoner som er i tråd med lagets virksomhet.

§ 5. Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalaviser eller ved direkte innkalling til medlemmene minst 14 dager før møtet. Årsmøtet ledes av den valgte møteleder og skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av referent og 2 medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll
3. Årsberetning
4. Regnskap med revisjonsberetning
5. Valg:

a. styremedlemmer
- Leder for 1 år
- Nestleder for 2 år
- Kasserer for 2 år
- Sekretær for 2 år
- Leder for huskomiteen for 2 år
- 2 styremedlemmer velges for 2 år

b. varamedlemmer til styret
- 1. varamedlem for 1 år
- 2. varamedlem for 1 år

c. revisorer
- 2 revisorer for 2 år, slik at en revisor er på valg hvert år

d. valgkomite
- 1 medlem for 3 år til valgkomiteen som består av 3 medlemmer. Den med lengst funksjonstid leder komiteen og er på valg.

e. møteleder for neste årsmøte
- møteleder
- stedfortreder for møteleder 

Ved valgene av tillitsvalgte med 2 års funksjonstid, bør en søke at halvpartene er på valg annen hvert år.

6. Godtgjøring til tillitsvalgte
7. Fastsetting av kontingent
8. Arbeidsplan
9. Andre saker fremmet av styret eller medlemmer
Medlemmer som ønsker å fremme en sak for årsmøtet, må forelegge den for styret innen 15. januar.
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig eller når minst 20 medlemmer krever det. Et slikt ekstraordinært årsmøte må varsles på samme måte som et ordinært årsmøte, og det må framgå av innkallingen hva møtet skal behandle og fatte vedtak om.

§ 6. Styret

Styret har 7 medlemmer. Det er 2 varamedlemmer. Leder innkaller til styremøte og sender ut sakliste på forhånd. Styret kan ta beslutninger når minst 5 medlemmer er til stede, og et gyldig vedtak krever at minst 4 styremedlemmer stemmer for. Styret har signaturrett i fellesskap. Styret bør sørge for en god intern ansvars- og arbeidsdeling. På styremøtene føres referat som skal godkjennes på neste møte. Styrereferat skal også sendes til varamedlemmene.

§ 7. Komiteer

a. Huskomiteen forvalter lagets faste eiendom, Gamle Prestebakke gnr.235, bnr. 5 og 82. Den skal sørge for drift, vedlikehold og utvikling av bygninger og utearealer.

b. Mat- og serveringskomiteen har ansvar for mat og drikke, samt servering av dette ved lagets medlemsmøter, stevner og andre arrangementer.

Lederne for disse komiteene velgers av årsmøtet og er også styremedlemmer. De øvrige komitemedlemmene oppnevnes av styret. Styret kan i tillegg nedsette de komiteer det finner nødvendig for å få utført ønskelig arbeid og tiltak.
Ingen komité kan inngå avtaler som forplikter laget uten styrets godkjenning.

§ 8. Valgkomiteen

Den skal foreslå:
 - kandidater til valgene på årsmøtet (sak nr. 5)
De foreslåtte personene må være forespurt av valgkomiteen.
- godtgjørelse til tillitsvalgte (sak nr. 6)

§ 9. Andelsbrev

Laget kan utstede andelsbrev pålydende et bestemt beløp til medlemmer og andre interesserte. Andelen gir eierposisjon i den faste eiendommen i laget, men ingen andre rettigheter. Styret kan innløse en del eller alle andelene til pålydende når det måtte ønske det. Eierne kan ikke kreve andelene innløst.
Ved avhending av lagets faste eiendom eller oppløsning av laget skal andelene innløses til pålydende dersom det er økonomisk grunnlag for det. Hvis ikke, skal andelseierne få en lik dividende utbetalt.
Andelseierne kan når som helst slette andelen og gi pålydende til laget.
Laget skal til enhver tid føre en liste over andelseierne. Overføring av andeler skal meddeles laget.

§10. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter. Forslag til endringer skal behandles av styret og sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen til møtet. Endringer av vedtektene krever at minst 2/3 av de møtende medlemmene på årsmøtet stemmer for.

§11. Oppløsning av laget

Idd og Enningdalen Historielag kan oppløses dersom 2 påfølgende ordinære årsmøter vedtar det med 2/3 flertall av de møtende medlemmene. Det siste årsmøtet vedtar med alminnelig flertall hva som skal skje med lagets aktiva som fast eiendom, rettigheter, løsøre, samlinger, arkiv og likvide midler.
Andelsinnskudd skal tilbakebetales i henhold til § 9.

Tre siste

Tid for dugnad
Det er høysesong for dugnad - også i historielaget. Nå kan du gjøre en god gjerning på Gamle Prestebakke.
Les mer (17.04.2018)

Vårprogram 2018
Idd og Enningdalen Historielag presenterer et variert program for våren 2018. Velkommen til våre arrangement.
Les mer (08.03.2018)

Gamle bilder på nett
På nettsidene til historielaget har man et billedarkiv med gamle bilder fra Idd. Nå er dette arkivet utvidet med ca. 1500 bilder og totalt nærmer vi oss nå 2000 bilder.
Les mer (04.03.2018)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Rydd i skuffer og skap, på loft og i kjeller! Nå samler vi lopper til vårt sensommerstevne 27. og 28. august. Skrot for noen er gull for andre!
Send en post til for å avtale levering eller henting.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2018
Leder: Kari Stumberg Omholt, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,