Saksliste til årsmøte i Idd bygdehus SA

Idd bygdehus 28. februar 2013 kl. 18.30.

1. Godkjenne innkalling og saksliste.
2. Velge møteleder, referent og to representanter med møteleder som underskriver protokollen for årsmøtet.
3. Behandle styrets årsmelding.
4. Behandle revidert regnskap.
5. Behandle innkomne saker.
6. Valg:
Velge styreleder for ett år
Velge to styremedlemmer for 2 år - første år velges fire styremedlemmer, der to velges for ett år og to velges for to år, slik at man har en rullering på to styremedlemmer hvert år.
Velge to vararepresentanter i nummerorden.
Velge to revisorer.
Velge valgkomite på to medlemmer hvor en går ut hvert år, og eldste medlem er ny leder av komiteen.

Styret legger opp til et aktivt årsmøte når det gjelder innhold og utvikling av Idd bygdehus SA.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Idd bygdehus SA

strek

Idd Bygdehus
Copyright © Idd Bygdehus - 2020
Sidene driftes av Idd og Enningdalen Historielag

Valid XHTML 1.0 Transitional

strek